07
14
2023

When: 14:00yp

Where: Y Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 1JP

Agenda

AGENDA


1. PENODI CADEIRYDD AC IS-GADEIRYDD Y PANEL
2. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB A MATERION PERSONOL
3. DATGANIADAU O FUDDIANT
4. LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 19 MAI 2023
5. MATERION YN CODI O'R COFNODION (OS OES RHAI)
6. CWESTIYNAU A RHYBUDD GAN AELODAU'R CYHOEDD I'R COMISIYNYDD
7. ADRODDIAD BLYNYDDOL Y COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDDU
8. PROTOCOL PLISMONA - ADRODDIAD PERFFORMIAD
9. PENDERFYNIADAU A WNAED GAN GOMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU
10. CYNLLUN BUSNES SWYDDFA'R COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDDU
11. NEWIDIADAU I'R GORCHYMYN PROTOCOL PLISMONA
12. ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PANEL HEDDLU A THROSEDDU