Chw
07
2020

Title:

When: 10.30yb

Where: Caerfyrddin

Agenda

Gwyliwch y gweddarllediad

 

1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB A MATERION PERSONOL

2. DATGANIADAU O FUDDIANT

3. LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR

3 .1 25AIN HYDREF 2019 
3 .2 6ED TACHWEDD 2019 

4. MATERION YN CODI O'R COFNODION (OS OES RHAI)

5. PRAESEPT YR HEDDLU

6. ATAL TROSEDDAU

7. PENDERFYNIADAU A WNAED GAN Y COMISIYNYDD

8. ADBORTH GAN FWRDD ATEBOLRWYDD YR HEDDLU AR 18 TACHWEDD 2019

9. GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â’R MATER CANLYNOL GAN EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 12 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y BWRDD, AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

10. CWYN YN ERBYN Y PANEL HEDDLU A THROSEDDU GAN R.V.

11. PROTOCOL CWYNION

12. CYNHADLEDD FLYNYDDOL Y PANELI HEDDLU A THROSEDDU

13. CYMDEITHAS GENEDLAETHOL Y PANELI HEDDLU (TÂN) A THROSEDDU